• Products
 • Solutions
 • Developer
 • Company
 • Help Center
Website and Tools Terms of Use
Yapstone Licenses
Processor and Network Documentation

Payee Terms of Use - Dutch

Gebruiksvoorwaarden Eigenaar/Manager van Eigendom

Voor het laatst bijgewerkt op 24 september 2019

Voor uw gemak hebben we een vertaling van onze Dienstverleningsovereenkomst voor Klanten verstrekt. Deze vertaling is uitsluitend voor informatieve doeleinden en de definitieve versie van deze overeenkomst is de Engelse versie.

Dienstverleningsovereenkomst voor Klanten

Deze Dienstverleningsovereenkomst voor Klanten (deze ‘Overeenkomst’) is tot stand gekomen en gesloten tussen Yapstone International Limited, een naamloze vennootschap volgens Iers recht (die soms zaken doet als HolidayRentPayment) (‘YapStone’) en U of het bedrijf waarvoor U deze voorwaarden accepteert namens (‘U’, ‘Uw’, of ‘Klant’) en is van kracht vanaf de datum dat U het Registratieformulier zoals hieronder gedefinieerd (de‘Ingangsdatum’) hebt ingediend. Als U het Registratieformulier namens een bedrijf heeft ingezonden, vertegenwoordigt en garandeert U dat U deze Overeenkomst met YapStone aangaat namens dat bedrijf, dat U deze genoemde voorwaarden accepteert namens dat bedrijf, en dat U een kopie van de Overeenkomst heeft ontvangen. U moet alle voorwaarden zorgvuldig doorlezen. De voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen U en YapStone.

DOOR EEN AANVRAAGFORMULIER TE ONDERTEKENEN EN IN TE DIENEN OF DOOR TE KLIKKEN OP ‘IK GA AKKOORD’ EN HET ONLINE REGISTRATIEFORMULIER IN TE VULLEN (het aanvraagformulier en het online registratieformulier vormen samen het ‘Registratieformulier’), GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN DEZE OVEREENKOMST, HET VOLLEDIGE BELEID, KENNISGEVINGEN EN ANDERE INHOUD VAN DE WEBSITES VAN YAPSTONE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WWW.HOLIDAYRENTPAYMENT.EU EN/OF WWW.YAPSTONE.COM/LEGAL IN DE ‘YAPSTONE INTERNATIONAL LTD. OVEREENKOMST’ SUBPARAGRAAF EN HET PRIVACYBELEID VAN YAPSTONE TE VINDEN OP HTTPS://WWW.YAPSTONE.COM/PRIVACY-POLICY-INTERNATIONAL/NL/, OF EEN ANDERE WEBSITE DIE WORDT BEHEERD DOOR YAPSTONE EN ELK SUBDOMEIN VAN DEZE WEBSITES OF EEN MOBIELE APPLICATIE VOOR DERGELIJKE WEBSITES (samen de ‘Website’). Voor doeleinden van deze Overeenkomst hebben begrippen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt de betekenis die daaraan in deze Overeenkomst wordt gegeven, behalve als hierin uitdrukkelijk anders is gedefinieerd.

Achtergrond:

 • YapStone biedt online elektronische betaaldiensten aan die de betaling mogelijk maakt van huur op korte en lange termijn, deposito’s, accommodatiebelasting (zoals gedefinieerd in paragraaf 1.1E) en andere huurgerelateerde kosten (samen ‘Huurkosten’) in de verhuursector, tussen eigenaren/beheerders en de personen die het eigendom willen huren en daar als gasten (de ‘Gast(en)’) willen verblijven en een dergelijke facilitering kan worden gedaan van de applicatie-interface van YapStone (gezamenlijk de ‘Diensten’);
 • U bezit, onderverhuurt en/of beheert de onroerend goedeigendommen zoals vermeld op het Registratieformulier en andere formulieren (samen ‘Formulieren’) die zijn ingediend bij YapStone (‘Eigendom’ of ‘Eigendommen’); en
 • Als Gast bent U Huurkosten verschuldigd als gevolg van een contract afgesloten tussen U en de Gast, en U wilt dat YapStone de verschuldigde Huurkosten incasseert volgens de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst verwijst naar referenties,in de onderstaande volgorde van prioriteit:

 1. Elke overeenkomst vereist door een Overnemende Partij zoals hieronder gedefinieerd of Kaartnetwerk zoals hieronder gedefinieerd;
 2. Paragrafen 1 tot en met 12 van deze Overeenkomst; en
 3. Het Registratieformulier, het eigendomconfiguratieformulier, bankwijzigingsformulier en alle andere informatie of het formulier dat door U aan YapStone wordt verstrekt (samen ‘Formulieren’).

U en YapStone komen het volgende overeen:

1.  SERVICES

  1.1 Relatie met YapStone. U benoemt hierbij YapStone (en Overnemende Partij) als Uw beperkte agent voor het beperkte doel van het namens U ontvangen, incasseren, faciliteren, verzenden en/of verwerken van Betalingen (zoals bepaald in Paragraaf 1.3) van Gasten die Betalingen aan U verrichten en om geld naar U te verzenden. U erkent en gaat akkoord dat:

  1. Ontvangst van geld van Gasten door YapStone (en door YapStone’s Overnemende Partij) namens U in verband met Servicetransacties wordt beschouwd als ontvangst van geld van Gasten door U en zal voldoen aan de verplichtingen van de Gast ten opzichte van U voor het bedrag van de toepasselijke betaling door de Gast, zelfs als YapStone nalaat dergelijke geld ontvangen van de Gast over te maken.
  2. In aanvulling op het voorgaande, waar U contractueel gemachtigd bent om Betalingen te ontvangen of te incasseren namens een eigenaar of waar Uw huur- of een andere overeenkomst met een Gast bepaalt dat betalingen aan U moeten worden gedaan als de agent van de eigenaar of vereniging van huiseigenaren, en U de Services gebruikt om Huurbetalingen aan U of eigenaren van onroerend goed te ontvangen, te incasseren en/of te verzenden waarvoor U services voor onroerendgoedbeheer (gezamenlijk ‘Begunstigde(n)’ ontvangt. U garandeert en verklaart tegenover YapStone dat U over alle vereiste macht, autorisatie en autoriteit beschikt om, onder andere, en hierbij (i) YapStone aanwijst als de agent van de Begunstigde voor het beperkte doel van het ontvangen, incasseren, faciliteren en/of verzenden van Betalingen namens elke Begunstigde van Gasten die Betalingen doen aan de Begunstigde; en (ii) akkoord gaat, namens elke Begunstigde, dat ontvangst van geld van Gasten door YapStone (en/of de Overnemende Partij van YapStone) namens Begunstigde in verband met Servicetransacties (a) wordt beschouwd als ontvangst van geld van Gasten door de Begunstigde en (b) zal voldoen aan de verplichtingen van een Gast ten opzichte van de Begunstigde voor het bedrag van de toepasselijke Betaling door de Gast, zelfs als YapStone of U nalaat dergelijk geld ontvangen van Gasten over te maken. Waar de bepalingen van deze Paragraaf 1.1.A.1 van toepassing zijn, worden onderstaande verwijzingen als erkenningen, overeenkomsten, bevestigingen, machtigingen, toestemmingen namens U en namens de Begunstigde beschouwd.
  3. YapStone of zijn aangesteld zal Gasten een ontvangstbewijs en alle andere informatie verstrekken die door de toepasselijke wetgeving is vereist om te bevestigen dat de betaling is uitgevoerd op de toepasselijke datum. U erkent dat YapStone geen bank of een andere gecharterde depositaire instelling is. U erkent ook dat geld ontvangen door YapStone kunnen worden vermengd met geld van anderen namens wie YapStone Betalingen incasseert en wordt aangehouden door YapStone (of diens dienstverlener) namens en ten behoeve van U of de Begunstigde, zoals van toepassing, in één of meer gepoolde rekeningen bij één of meer verzekerde banken. Geld dat op een gepoolde rekening worden aangehouden, kan in aanmerking komen voor een doorlopende verzekering,wat betekent dat Uw saldo is verzekerd tot het maximum van de regeling. Wat U en YapStone betreft, kan YapStone naar eigen goeddunken beslissen over het opzetten en onderhouden van een gepoolde account. YapStone zal geld dat deze op manier wordt aangehouden niet gebruiken voor bedrijfsdoeleinden van YapStone. U ontvangt geen rente of andere inkomsten op geld die YapStone voor of namens U aanhoudt.
  4. YapStone kan Betalingstransacties indienen bij een Kaartnetwerk of Overnemende Partij (elk zoals hieronder gedetineerd) en namens U geld ontvangen van een Kaartnetwerk of Overnemende Partij.
  5. YapStone kan elke Gast om welke reden dan ook de mogelijkheid bieden om de Services te gebruiken.
  6. Naast alle Betalingen van Gasten met betrekking tot Huur, waar vereist door de toepasselijke wetgeving, machtigt U YapStone ook om van elke Gast te incasseren en namens U aan de toepasselijke plaatselijke belastingdienst accommodatie, bezetting, hotel, doorreis, verkoop en gebruik, of vergelijkbare belastingen (‘Verblijfsbelastingen’) af te dragen.
  7. Terugbetalingen; Borgsom. U moet een Terugbetaling starten door Uw Terugbetalingsinstructies aan YapStone te communiceren. Als U zich echter inschrijft of bent ingeschreven voor een automatisch programma voor Terugbetaling van een borgsom, waarbij U YapStone hebt gemachtigd om automatisch Borgsommen aan Betalers/Gasten terug te betalen, machtigt U YapStone om: (i) de borgsommen aan te houden totdat U dergelijk geld claimt; of (ii) de borgsommen aan te houden en een Terugbetaling van een dergelijke borgsom namens U uit te voeren in overeenstemming met de programmaparameters.

  1.2 Uw Verantwoordelijkheden; Overnemende Partijrelatie; Kaartnetwerken. Tijdens de Duur van deze Overeenkomst worden de Services geleverd door YapStone in samenwerking met verkopers of andere verkrijgers en hun respectieve aangewezen ondersteunende bank(en) (samen ‘Overnemende Partij(s)’). U stemt ermee in om te voldoen aan alle beleidsregels van YapStone met betrekking tot de Services en alle toepasselijke operationele voorschriften en andere regels (samen ‘Bedrijfsvoorschriften’) van de kaartschema’s (zoals Visa, MasterCard, Discover, American Express, Carte Bleue (samen ‘Kaartnetwerken’)) en Bankoverschrijvingssystemen (de Single European Payments Area van de Europese Unie (‘SEPA’) en/of de Bankers Automated Clearing Services van het Verenigd Koninkrijk (‘BACS’), evenals andere toepasselijke schema’s voor betalingen rechtstreeks van de ene bankrekening naar de andere (‘Automatische Incassosystemen’) en alle toepasselijke federale, staats-, provinciale, districts- of lokale wetten, regels, voorschriften en regelgevende richtlijnen met betrekking tot de bedrijfsvoering. U stemt ermee in en erkent dat de Kaartnetwerken en Automatische Incassosystemen zich het recht voorbehouden om de Bedrijfsvoorschriften te wijzigen zonder U in kennis te stellen. Als U ervoor kiest om alleen bepaalde soorten Kaarten te accepteren, is het Uw verantwoordelijkheid om correct aan te geven welke Kaarten worden geaccepteerd.

  1.3 Betalingen van Huur en Financieringstijdlijn. Tijdens de Duur van deze Overeenkomst stellen de Services van YapStone gekwalificeerde Gasten in staat Huurbetalingen aan U of de Begunstigde te doen met behulp van de betaalkanalen zoals uiteengezet in Paragraaf 2, waaronder creditcards, betaalpassen (gezamenlijk ‘Kaarten’) en afhankelijk van beschikbaarheid, SEPA, BACS of andere methoden voor elektronische overboeking van bankrekeningen (gezamenlijk ‘Automatische Incasso’) (Kaarten en Automatische Incasso zijn gezamenlijk ‘Betalingen’. Na ontvangst van het Registratieformulier zal YapStone Uw aanvraag beoordelen en bepalen of deze U de Services kan aanbieden en de manier waarop deze naar eigen goeddunken Betalingen van Huur zal regelen.

  Onder voorbehoud van vertragingen bij de bankverwerking en eventuele fraude of risico’s opgelopen door YapStone, ontvangt U normaal gesproken de Betaling van de Gast (onder aftrek van de van toepassing zijnde Vergoedingen en inhoudingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst) binnen 2-3 werkdagen na de dag waarop de Betaling plaatsvindt op de rekeningen van YapStone op Uw bankrekening in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  YapStone kan de tijdlijn van Uw afwikkeling op elk moment tijdens de Duur van deze Overeenkomst wijzigen; echter op voorwaarde dat U van dergelijke wijzigingen op de hoogte wordt gesteld.

  1.4 Afwikkeling. Overnemende Partij zal alle Kaart- en Automatische Incassotransacties voor YapStone en U verwerken. U stemt ermee in dat de afwikkeling van het geld op de aangewezen bankrekening van YapStone de Overnemende Partij van zijn afwikkelingsverplichtingen jegens U ontheft en dat elk geschil met betrekking tot de ontvangst of het bedrag van de afwikkeling tussen YapStone en U zal zijn.

  1.5 Autorisatie voor Bij- en Afschrijvingen. U machtigt hierbij YapStone om op de bankrekeningen genoemd op de toepasselijke formuleren bij en af te schrijven. Deze autorisatie omvat die bankrekeningen waar U houder van bent of een individuele Begunstigde voor de volgende doeleinden:

  (i) om Betalingen bij te schrijven of zoals door U aangegeven;

  (ii) om andere door Cliënt verschuldigde bedragen bij te schrijven;

  (iii) om eventuele Terugboekingen of Terugbetalingen af te schrijven; en,

  (iv) om eventuele vergoedingen, kosten of andere bedragen die U aan YapStone verschuldigd bent, af te schrijven.

  U verklaart dat U het wettelijk recht, de bevoegdheid, macht en autoriteit hebt om YapStone te machtigen om op dergelijke bankrekeningen af en bij te schrijven. U erkent dat als U het vermogen van YapStone belemmert om van dergelijke bankrekeningen af te schrijven, YapStone de Services zonder kennisgeving kan opschorten of beëindigen. U stemt er hierbij mee in dat te allen tijde gedurende de duur van de Overeenkomst dat de bankrekeningen die bij YapStone zijn aangemeld tijdens de Registratievereisten (of een andere enkele bankrekening die U YapStone informeert onder de voorwaarden van deze Overeenkomst) operationeel zijn en een Toestemming voor Automatische Incasso ten gunste van YapStone heeft. In het bijzonder machtigt U YapStone tot het gebruik van:

  (i) Uw bankrekeningen voor het storten van Betalingen (onder aftrek van toepasselijke Vergoedingen en inhoudingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst); en

  (ii) het recht tot Automatische Incasso om toepasselijke Vergoedingen, terugboekingen en terugbetalingen van Betalingen aan YapStone te doen (inclusief, maar niet beperkt tot annuleringen van Gasten).

  1.6 Uw Gebruik van de Services. U stemt ermee in dat de Services uitsluitend worden gebruikt voor het incasseren en betalen van Huurprijzen en voor geen enkel ander doel. Cliënt verklaart en garandeert dat hij voldoet aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot eigendomsbeheer, boekingen van vakantiewoningen of andere producten of diensten die worden geleverd door Cliënten of Begunstigden, en dat hij de wettelijke bevoegdheid heeft om de Eigendommen te bezitten, beheren, verhuren of onderverhuren en YapStone Betalingen te laten incasseren in verband met de Eigendommen; en als Cliënt op verzoek van YapStone niet in staat is om dergelijke autoriteit te tonen, kan YapStone de Services opschorten of beëindigen en kan deze de overeenkomstige Betalingen aan Betaler terugbetalen of inhouden.

  Bovendien, wetende dat YapStone van plan is om te vertrouwen op de hierin opgenomen overeenkomsten, verklaringen en garanties, geldt het volgende: U (i) erkent en stemt ermee in dat U verplicht bent om aan de eigenaars van onroerend goed, waarvoor U diensten verricht,bepaald geld te betalen dat YapStone aan U heeft uitbetaald; (ii) verklaart en garandeert dat U over all benodigde licenties en vergunningen beschikt om services voor onroerendgoedbeheer uit te voeren en om geld van Yapstone te incasseren namens verhuurders of eigenaren van onroerend goed; (iii) verklaart en garandeert dat U naar behoren bent gemachtigd als de agent van de eigenaar van het onroerend goed namens wie U een contract aangaat voor het incasseren van Huurbetalingen door Yapstone; (iv) verklaart en garandeert dat U maandelijks aan YapStone een rapport verstrekt waarin elk onroerend goed waarvoor YapStone geautoriseerd is om diens diensten te verlenen, en dat U YapStone alle rapporten of verklaringen verstrekt die U verstrekt aan een verhuurder of eigenaar in verband met dergelijke eigendommen op verzoek van YapStone.

  YapStone en diens Overnemende Partijs hebben het recht om Uw administratie, boeken, rekeningen, alle vouchers, bestanden en al het andere materiaal met betrekking tot elk eigendom, waar YapStone Services voor verleend, te controleren en onafhankelijk te onderzoeken, niet meer dan twee (2) keer per jaar, na een redelijke kennisgeving, om ervoor te zorgen dat U voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  1.7 Wijzigingen van de Services. Wanneer YapStone bepaalt dat het noodzakelijk is om de integriteit van de Website, de Services of de activiteiten ervan te beschermen, om schade aan anderen te voorkomen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving, heeft YapStone het recht, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, (i) om de Services of Website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, en (ii om beperkingen op te leggen aan functies of de toegang tot de Services en Website; op voorwaarde dat YapStone de Services of de Website niet anderszins zal wijzigen op een manier, die naar eigen goeddunken, Uw gebruik hiervan aanzienlijk nadelig zal beïnvloeden, zonder U ten minste tien (10) dagen vooraf op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging.

  Daarnaast kan YapStone van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving de Services of Website wijzigen. Als YapStone echter naar eigen goeddunken bepaalt dat een dergelijke wijziging het gebruik door de Cliënt van de Services of Website aanzienlijk nadelig zou beïnvloeden, zal YapStone U per e-mail of door plaatsing op het Juridische Gedeelte van de Website op de hoogte stellen van een dergelijke wijziging.

  1.8 Verstrekking van Informatie. U houdt alle informatie op de Formulieren actueel, inclusief, maar niet beperkt tot, alle bankrekeninggegevens. U zult ook alle andere informatie verstrekken die redelijkerwijs van tijd tot tijd door YapStone kan worden gevraagd, of anderszins als nodig is om de Services uit te voeren. U erkent dat het niet bijwerken van dergelijke informatie ertoe kan leiden dat Betalingen verkeerd worden uitgevoerd, vertraagd of aan de Gast worden geretourneerd. YapStone is in geen geval aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van Uw verzuim actuele en juiste informatie te verstrekken.

  1.9 Relatie tussen YapStone, Begunstigden en Cliënt. De Cliënt erkent en stemt ermee in dat YapStone geen partij is in Uw overeenkomst met een Gast of Begunstigde met betrekking tot het beheer van onroerend goed, boekingen van vakantiewoningen of andere producten of diensten die worden geleverd door Klanten of Begunstigden. Daarom stemt U in het geval van een geschil tussen U, een Gast, of een Begunstigde om een andere reden dan de uitvoering van de Services van YapStone ermee in YapStone, diens gelieerde ondernemingen en diens functionarissen, directeuren, agenten, medewerkers en andere vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen en vrij te waren van claims met betrekking tot het geschil.

  2. VERGOEDINGEN EN INCASSEREN VAN VERGOEDINGEN

   2.1 Vergoedingen. U betaalt YapStone vergoedingen zoals uiteengezet in het vergoedingenschema ‘(Vergoedingen’). YapStone behoudt zich het recht voor om eventuele vergoedingen te wijzigen na met een kennisgeving van tien (10) dagen aan U. U bent verantwoordelijk voor het openbaar maken van alle vergoedingen die U aan die Gast in rekening brengt. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot niet-openbaarmaking van vergoedingen die U Gasten in rekening brengt, bent U ten opzichte van YapStone aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende terugboekingen of terugbetalingen. U machtigt hierbij YapStone om automatisch alle verschuldigde vergoedingen in mindering te brengen op de door YapStone geïnde Betalingen, evenals Vergoedingen met betrekking tot Terugboekingen en Terugbetalingen (zoals hieronder gedefinieerd) voorafgaand aan afwikkeling op Uw bankrekeningen. Naast de hieronder vermelde vergoedingen bent U ook verantwoordelijk voor eventuele sancties of boetes die worden opgelegd door een Overnemende Partij, Kaartnetwerken of een andere instanties die voortvloeien uit het gebruik van de Services door de Cliënt op een manier die niet is toegestaan door deze Overeenkomst, Bedrijfsvoorschriften of Overnemende Partij-regels en voorschriften.

   2.2 Recht op Verrekening. Voor zover wettelijk toegestaan, machtigt U Yapstone om, zonder kennisgeving, van enige betaling aan U of Begunstigde alle bedragen in te houden die U aan YapStone verschuldigd bent, inclusief maar zonder beperking: (i) Door U verschuldigde Vergoedingen en (ii) bedragen die U aan YapStone verschuldigd bent in verband met enige Terugboeking, Terugbetaling of andere aanpassing van eerdere Betalingen.

   2.3 Inningsacties. Niettegenstaande anders hierin, als U de verschuldigde bedragen niet betaald aan YapStone uit deze Overeenkomst, behoudt YapStone zich het recht voor, zelf of door een derde incassobureau, een inningsactie te starten tegen U om dit geld terug te krijgen. YapStone kan rente over onbetaalde bedragen in rekening brengen die ten minste dertig (30) dagen achterstallig zijn tegen een jaarlijkse rente van tien procent (10%), of het maximum tarief toegestaan door de toepasselijke wet De rente wordt berekend op dagbasis vanaf de vervaldatum tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald. In dat geval gaat U akkoord met het betalen van alle kosten en uitgaven, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke advocatenvergoedingen en andere uitgaven, die door of namens YapStone in verband met de inningsactie zijn gemaakt.

   3. ACCEPTATIEBELEID; TERUGBOEKINGEN EN TERUGSTORTINGEN

    3.1 Acceptatiebeleid; Klant Due Diligence, Fraude en Risicobeoordelingen. Om YapStone in staat te stellen te voldoen aan anti-terrorisme, financiële diensten en andere toepasselijke wet- en regelgeving en de vereisten van Ken Uw Klant (‘KYC’), opgelegd door de Kaartnetwerken en Overnemende Partijs, moet U YapStone informatie over U, Uw aandeelhouders verstrekken, Uw activiteiten en de Eigenschappen. U garandeert onvoorwaardelijk dat alle informatie die U YapStone verstrekt waar, correct en actueel is, en erkent dat YapStone op dergelijke informatie vertrouwt bij het tot stand brengen van deze Overeenkomst en bij het leveren van de Services. U machtigt YapStone om de door U verstrekte informatie te verzamelen en te verifiëren (inclusief informatie vermeld op de Formulieren). YapStone zal deze informatie gebruikten voor het uitvoeren van due diligence bij klanten, identiteitsverificatie en diverse beoordelingen inzake het acceptatiebeleid, fraude en kredietrisico’s. U erkent dat YapStone continu Uw transacties via de Services zal volgen om verdachte activiteiten te identificeren om fraude en het witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en af te schrikken, en om de integriteit van diens systemen en activiteiten te beschermen. U erkent verder dat YapStone als gevolg van dergelijke monitoring mogelijk extra due diligence vereist (inclusief informatie over de eigenschappen, Uw financiële overzichten en aanvullende informatie over Gasten of Begunstigden) met betrekking tot U om ervoor te zorgen dat U in aanmerking blijft komen voor de Services. YapStone kan de Services onmiddellijk opschorten of beëindigen en kan eventuele overeenkomstige Betalingen aan de Gast inhouden of terugbetalen bij het ontstaan van één van de volgende gebeurtenissen: (i) als U niet in aanmerking komt voor de Services op basis van het beleid van YapStone, (ii) YapStone redelijkerwijs vermoedt dat U de toepasselijke wetgeving hebt geschonden (iii) als U de gevraagde informatie niet tijdig verstrekt.

    3.2 Adequate Beveiliging; Reserve. Als voorwaarde om U steeds Services te blijven verlenen, stemt U ermee in dat YapStone op elk moment een garantie of andere vorm van voldoende beveiliging kan verlangen, waaronder het verplicht stellen van een reserverekening (een ‘Reserve’) bij YapStone of Cliënt verzoeken om specifieke soorten verzekeringen op de Eigendommen te verkrijgen. YapStone kan de Reserve instellen voor een bedrag dat redelijkerwijs noodzakelijk is om diens risico of het risico van de Overnemende Partij in verband met het leveren van de Service aan U te dekken (inclusief maar niet beperkt tot verwachte Terugboekingen of kredietrisico). De Reserve kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd worden verhoogd, verlaagd of verwijderd. U stemt ermee in dat YapStone de Reserve kan financieren uit Betalingen aan U onder deze Overeenkomst en YapStone het recht kan verlenen om zonder voorafgaande kennisgeving opnames of afschrijvingen uit de Reserve te doen om bedragen te incasseren die aan YapStone verschuldigd zijn op grond van deze Overeenkomst. U verleent YapStone een zekerheidsbelang in en een pandrecht op alle fondsen in een Reserve. U zult alle aanvullende documentatie uitvoeren die YapStone nodig heeft om een dergelijk veiligheidsbelang te perfectioneren. Dit veiligheidsbelang blijft bestaan zolang YapStone geld in de Reserve aanhoudt. U erkent en stemt ermee in dat alle rente of andere inkomsten die aan de Reserve toekomen of kunnen worden toegerekend aan YapStone zullen toebehoren.

    3.3 Terugboekingen en Terugstortingen. Elke Betaling door een Gast is onderworpen aan het recht van (i) ‘Terugbetaling(het recht van de houder van een bankrekening om het geld retour te vragen door middel van terugbetaling, teruggave, terugboeking, intrekking, verzoek tot annulering of anderszins) voor een transactie die bijvoorbeeld door een bank is gefinancierd als gevolg van vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van een bankrekening of onvoldoende saldo of (ii) ‘Terugboeking’ (het recht van creditcardhouders om een claim voor terugbetaling in te dienen bij hun Kaartuitgever als gevolg van bijvoorbeeld fraude of ontevredenheid over een aankoop). Deze rechten bestaan tussen de betalers/rekeninghouders en hun bank of Kaartuitgevers. U erkent en gaat ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor een Terugboeking of Terugvordering van een Betaling, plus de toepasselijke vergoeding van de Terugboeking en Terugbetaling, ongeacht de reden voor de Terugboeking of Terugbetaling. In het geval van een Terugboeking of Terugbetaling van een Betaling door een rekeninghouder is YapStone gemachtigd om zonder kennisgeving een dergelijk bedrag plus eventuele vergoedingen in verband met de Terugboeking of Terugbetaling terug te vorderen van Uw bankrekening of een dergelijk bedrag in te houden van een Betaling die aan U of Begunstigde verschuldigd is. YapStone is niet verplicht om een incasso-actie tegen een Gast of rekeninghouder uit te voeren en daarom is de verplichting van YapStone om door YapStone geïncasseerde bedragen over te maken beperkt tot geld dat YapStone daadwerkelijk heeft ontvangen en dat niet is onderworpen aan Terugboeking of Terugbetaling.

    Met betrekking tot Terugboekingen kan YapStone naar eigen goeddunken de Cliënt helpen om de geldigheid van de Terugboeking namens U en ten laste van U te betwisten. U stemt ermee in om met YapStone samen te werken en alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs door YapStone kan worden gevraagd bij diens onderzoek. U machtigt YapStone om informatie over een Terugboeking te delen met de Gast en de rekeninghouder, de financiële instelling van de rekeninghouder en Uw financiële instelling om een Terugboeking te onderzoeken of te bemiddelen. Als de Terugboeking in Uw voordeel wordt opgelost en YapStone in het bezit is van het toepasselijke geld, stort YapStone dit op Uw aangewezen bankrekening. Als een Terugboekingsgeschil niet in Uw voordeel wordt opgelost of U ervoor kiest om de Terugboeking niet te betwisten, doet U afstand van Uw recht op terugbetaling. U erkent dat Uw nalaten om YapStone tijdig bij te staan bij het onderzoeken van een transactie ertoe kan leiden dat U het geschil inzake de Terugboeking of Terugbetaling verliest. U erkent dat beslissingen inzake een Terugboeking en Terugbetaling worden genomen door de betreffende bank, Kaartnetwerken, of Automatische Incassosystemen en dat alle uitspraken met betrekking tot de geldigheid van de Terugboeking of Terugbetaling uitsluitend naar goeddunken van de betreffende bank, Kaartnetwerken of Automatisch Incassosysteem zijn gedaan.

    3.4 Overmatige Terugboekingen/Terugbetalingen. Als YapStone naar eigen goeddunken bepaalt dat u een overmatig aantal Terugboekingen of Terugbetalingen heeft opgelopen, kan YapStone zonder kennisgeving: (i) de Vergoedingen verhogen, (ii)U verplichten een Reserve te maken, (iii) Betalingen aan U uitstellen en/of (iv) de levering van Services aan U opschorten.

    3.5 Financiële gegevens. U stemt ermee in om binnen dertig (30) dagen na het einde van het kwartaal YapStone niet-geauditeerde financiële gegevens te verstrekken en ten minste jaarlijks geauditeerde financiële gegevens te verstrekken. YapStone behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Services te beëindigen, op te schorten of te beperken op basis van de beoordeling door YapStone van dergelijke financiële gegevens, en/of in het geval YapStone uw materiële informatie niet kan verkrijgen of verifiëren. In het geval dat Uw toegang tot de Services zo wordt beëindigd, opgeschort of beperkt op basis van informatie in de financiële gegevens zal YapStone u schriftelijk op de hoogte brengen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

    4. VEILIGHEID VAN GEGEVENS EN PRIVACY

     4.1 Veiligheid van gegevens Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt, opgeslagen en gedeeld zoals uiteengezet in het YapStone Internationaal Privacybeleid dat van tijd tot tijd door YapStone kan worden bijgewerkt en hierbij als referentie wordt opgenomen. U erkent uitdrukkelijk dat Uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen in Zwitserland, de Filippijnen, India en de Verenigde Staten van Amerika. YapStone is niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerd gebruik of toegang tot de persoonsgegevens of financiële gegevens van de Gast door U, Uw medewerkers of andere aan U gelieerde partijen. YapStone kan alle informatie gebruiken die is vermeld bij de uitvoering van de Services of de werking ervan in overeenstemming met diens Internationaal Privacybeleid. Bovendien stemt u ermee in dat YapStone dergelijke informatie mag gebruiken voor wettige doeleinden, waaronder marketing (afhankelijk van de toestemmingen die U anders zou kunnen verstrekken) en het afleiden van statistieken met betrekking tot diens Website en de Services zoals verder beschreven in het YapStone International Privacybeleid. U stemt ermee in dat Gastgegevens alleen toepasselijk zijn voor Uw geautoriseerde medewerkers en gecontracteerde partijen, wiens toegang beperkt is tot degenen met een need-to-know die zijn gebaseerd op hun taakverantwoordelijkheden en dat U en zij alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van dergelijke informatie zullen naleven. U stemt er verder mee in dat YapStone niet verantwoordelijk is voor enig niet-geautoriseerd gebruik of toegang tot de persoonsgegevens of financiële gegevens van de Gast door U, Uw medewerkers, andere aan U gelieerde partijen (zoals gecontracteerde partijen, verkopers, leveranciers, genodigden, agenten) of enige persoon die dergelijke gegevens gebruikt of opent via U of Uw systemen. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke normen voor gegevensbeveiliging (inclusief het niet opslaan van gegevens van de Gastkaart), zoals vereist door de wet of regelgevende instantie, de Bedrijfsvoorschriften, enige Verwerker, of de normen voor gegevensbeveiliging van de betaalkaartindustrie (Payment Card Industry Data Security StandardsPCI DSS’), inclusief de instelling van toegangsbeperkingen en strikte wachtwoordvereisten. U moet jaarlijks de PCI DSS-conformiteit certificeren. Op verzoek van YapStone verstrekt U YapStone ook alle documentatie die redelijkerwijs vereist is om dergelijke naleving te valideren. U en YapStone komen ook overeen dat er alleen gebruik wordt gemaakt van PCI-compatibele dienstverleners in verband met de opslag of verzending van ‘Betalingsgegevens’ gedefinieerd als een rekeningnummer, vervaldatum en de CVV2 van de kaarthouder. U stemt ermee in om nooit CVV2-gegevens op te slaan. Informatie op de PCI DSS kan worden gevonden op de website van de PCI Council – www.pcisecuritystandards.org – en U stemt ermee in om aan deze normen te voldoen.

     4.2 Privacy – Gebruik van Informatie. U garandeert dat alle informatie die door U aan YapStone is verstrekt met de vereiste toestemming, inclusief de toestemming voor het gebruik van dergelijke informatie door YapStone in overeenstemming met het YapStone Internationale Privacybeleid. Op verzoek van YapStone dient U het bewijs van dergelijke toestemming te leveren. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat YapStone of diens externe dienstverleners en partners (inclusief Overnemende Partij, de Kaartnetwerken en Automatisch Incassosysteem) de informatie kunnen gebruiken die is verzameld bij de uitvoering van de Services of de werking van de Websites in overeenstemming met het YapStone Internationale Privacybeleid en toepasselijke wetgeving en kunnen marketingcampagnes en promoties omvatten (afhankelijk van de toestemmingen die U anders verstrekt) en statistische analyses.

     4.3 Toestemming elektronisch ondertekenen. YapStone en diens gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners moeten U mogelijk bepaalde schriftelijke communicatie, kennisgevingen, overeenkomsten, factuurafschriften en/of openbaarmakingen (‘Communicatie’) betreffende de Services verstrekken. Uw instemming met deze Toestemming Elektronisch Ondertekenen bevestigt Uw vermogen en toestemming om elektronisch Communicatie van YapStone, diens gelieerde ondernemingen en diens externe dienstverleners te ontvangen, in plaats van op papier, en voor het gebruik van elektronische handtekeningen in onze relatie met U (‘Toestemming’). Als U ervoor kiest om niet akkoord te gaan met deze Toestemming of als U Uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat U de Services niet mag gebruiken.

     5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

      5.1 Intellectuele eigendomsrechten. Wat YapStone en U betreft, is YapStone te allen tijde de exclusieve eigenaar van de Services, de Website en al het andere materiaal dat YapStone kan gebruiken of verstrekken in verband met de implementatie en werking van de Services of de Website, evenals alle huidige en toekomstige octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken, fabrieksmerken en logorechten, maskeerwerkrechten, handelsgeheimrechten, databaserechten, morele rechten en alle andere intellectuele en eigendomsrechten van welke aard dan ook waar ter wereld (ongeacht of dit geregistreerd of geperfectioneerd is) met betrekking tot het voorgaande. Voor de duidelijkheid, U verwerft geen rechten, titels en belangen in en voor: (i) alle uitvindingen, methoden, processen, technologie en auteursrechten die Yapstone heeft ontwikkeld, bedacht, beperkt tot de praktijk of anderszins verworven; (ii) eventuele wijzigingen, verbeteringen en afgeleide werken daarvan; en (iii) alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het voorgaande.

      U zult de broncode van de Website, de Services of enig ander intellectueel eigendom van YapStone niet wijzigen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken voorbereiden, decompileren, reserve engineeren, demonteren of anderszins proberen de broncode af te leiden.

      In elk geval zult U de naam of handelsmerken van YapStone in geen enkel persbericht of promotiemateriaal gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YapStone. U verleent YapStone een beperkte, niet- exclusieve, royaltyvrije, betaalde licentie om Uw naam en handelsmerken te gebruiken voor het enige doel van het aanbieden of aanbieden van marketing (inclusief reclame, promoties en verkoopliteratuur) van de Services aan Uw Gasten of potentiële gasten.

      6. AANSPRAKELIJKHEID

       6.1. Uw Aansprakelijkheid. U bent aansprakelijk ten opzichte van YapStone, de Overnemende Partij en hun respectieve moedermaatschappijen en dochterondernemingen en de directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van elke (‘YapStone Partijen’) voor enige en alle Claims (zoals hieronder gedefinieerd) die voortvloeien uit of verband houden met (i) Uw gebruik of het gebruik van een Gast van de Eigendommen, Diensten of Website; (ii) enige schending (of, alleen voor de verdediging van verplichtingen, eventuele vermeende schendingen) van deze Overeenkomst door U of enige schending van Uw vertegenwoordigingen, garanties, of verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst; of (iii) Uw nalatigheid, fraude, wanvoorstelling, opzettelijk wangedrag of inbreuk op de rechten van een persoon of entiteit. YapStone zal U onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke Claims. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zult U de YapStone-Partijen schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van alle Claims die voortvloeien uit of verband houden met Uw schending of de schending van Uw Gast van de rechten van een persoon of entiteit.

       6.2. Aansprakelijkheid van YapStone. YapStone is aansprakelijk voor U en Uw moedermaatschappijen en dochterondernemingen en de directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van elke (‘uw Partijen’) voor enige en alle Claims (zoals hieronder gedefinieerd) die voortvloeien uit of verband houden met (i) enige inbreuk (of alleen voor de verdediging van verplichtingen, eventuele vermeende schendingen) van deze Overeenkomst door YapStone of de nalatigheid, fraude, waanvoorstelling, opzettelijk wangedrag, schending van de toepasselijke wetgeving of inbreuk op de rechten van een persoon of entiteit door YapStone. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal YapStone Uw Partijen schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van alle Claims die voortvloeien uit of verband houden met een schending van YapStone van de rechten van een persoon of entiteit.

       6.3. Vrijwaringsproces. De partij die vrijwaring zoekt op grond van deze Paragraaf 6 (de ‘Gevrijwaarde’ zal: (a) de andere partij (de ‘Vrijwaarder’ direct schriftelijk in kennis stellen van de Claim waarvoor vrijwaring wordt gevraagd, maar in geen geval meer dan vijf (5) werkdagen nadat de Gevrijwaarde op de hoogte is van de Claim: (b) alle redelijke inspanningen doen om Vrijwaarder te voorzien van alle informatie en al het materiaal in het bezit van de Gevrijwaarde met betrekking tot de Claim; (c) Vrijwaarder dergelijke assistentie bieden zoals de Vrijwaarder redelijkerwijs kan aanvragen met betrekking tot het onderzoek, de afhandeling en de verdediging van de Claim; en (d) Vrijwaarder naar eigen goeddunken controle gegeven over de verdediging en afhandeling van de Claim, op voorwaarde echter dat de Gevrijwaarde naar eigen goeddunken en op kosten aan een dergelijke verdediging kan deelnemen. Binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de kennisgeving van de Claim of het verzoek, zal de Vrijwaarder de Gevrijwaarde in kennis stellen of de Vrijwaarder de volledige controle op zich neemt (onder voorbehoud van deze Paragraaf) van de verdediging, het compromis of het afwikkelen van de zaak, inclusief het advies die de Vrijwaarder heeft gekozen. Elk advies dat door de Vrijwaarder voor dergelijke doeleinden wordt aangehouden, is redelijkerwijs aanvaardbaar voor de Gevrijwaarde, wiens toestemming niet onredelijk zal worden onthouden. De Vrijwaarder zal zo’n verdediging zorgvuldig en redelijk opzetten en onderhouden en houdt de Vrijwaarder volledig in kennis over de status ervan. Bovendien zal de Vrijwaarder zich niet ontdoen van of een dergelijke Claim afhandelen in de naam van de Gevrijwaarde of op een manier die de rechten of belangen van de Gevrijwaarde averechts aantast (waaronder, zonder beperking, een schikking die geld of andere aansprakelijkheid of een bekentenis van fout of schuld van de Vrijwaarder oplegt of vereist dat de Vrijwaarder wordt gebonden door een bevel van welke aard dan ook) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vrijwaarder, welke toestemming niet onredelijk mag worden ingehouden of vertraagd. De Vrijwaarder is hieronder niet aansprakelijk voor een schikking die is aangegaan zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming (welke toestemming niet onredelijk mag worden ingehouden of vertraagd).

       6.4. Definitie van ‘Claim’. ‘Claim’ betekent een handeling, bewering, beoordeling, oorzaak van handeling, opheffing en afwijzing van brief, aanklacht, aanhaling, vordering, eis, richtlijn, boete, rechtszaak of ander geding of proces, of kennisgeving uitgegeven of verstrekt door, van of namens een derde, met inbegrip van overheidsinstantie, en alle daaruit voortvloeiende uitspraken, bona fide schikkingen, boetes, schadevergoedingen (inclusief gevolg-, indirecte, speciale, incidentele of punitieve schadevergoedingen), verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke advocatenvergoedingen, uitgaven en vergoedingen) die daaruit voortvloeien.

       7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

        7.1 YAPSTONE ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR: ALLE FOUTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN PERSOON OF ENTITEIT ANDERS DAN YAPSTONE, DIE DE ONTVANGST, VERWERKING, AANVAARDING, VOLTOOIING OF AFWERKING VAN EEN BETALING OF DE DIENSTEN KAN BEÏNVLOEDEN.

        7.2 BEHALVE WANNEER DE CLAIM: (i) IS ONDERWORPEN AAN VRIJWARING ONDER PARAGRAAF 6 VAN DEZE OVEREENKOMST, OF (ii) ONTSTAAT UIT EEN SCHENDING VAN VERTROUWELIJKHEID, IN GEEN ENKEL GEVAL IS EEN PARTIJ OF VERKRIJGER OF ZIJN ENIGE KAARTNETWERKEN OF HUN RESPECTIEVELIJKE AFFILIATES OF LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK VOOR DE ANDERE PARTIJ OF EEN DERDE VOOR GEDERFDE WINSTEN OF VOOR GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, OF INCIDENTELE SCHADE (ZELFS ALS DEZE SCHADE VOORZIENBAAR IS EN OF DE PARTIJ WEL OF NIET ANDERSZINS AANSPRAKELIJK WERD GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE). IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN YAPSTONE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST DE VERGOEDINGEN OVERSCHRIJDEN DIE YAPSTONE IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT VERDIEND TIJDENS DE DRIE MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAN AAN DE DATUM WAAROP DE EERSTE DERGELIJKE CLAIM ONTSTAAT, PLUS, WAAR YAPSTONE HEEFT NAGELATEN ENIGE BETALING TE DOEN (zoals gedefinieerd in Paragraaf 1.3) DIE VERSCHULDIGD IS AAN U, VOOR DE VERSCHULDIGDE BETALING. Iedere partij erkent dat de andere partij deze Overeenkomst is aangegaan vertrouwend op de aansprakelijkheidsbeperkingen vermeld in deze paragraaf en dat deze beperkingen een essentiële basis vormen van de onderhandeling tussen de partijen.

        8. DISCLAIMERS

         MET UITZONDERING VAN ENKELE UITDRUKKELIJKE GARANTIES IN DEZE OVEREENKOMST: (i) DE DIENSTEN, WEBSITES, EN ALLE INHOUD, SOFTWARE, MATERIALEN EN ANDERE INFORMATIE GELEVERD DOOR YAPSTONE OF OP ANDERE WIJZE TOEGANKELIJK VOOR U IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN, WORDEN GEGEVEN ‘ALS IS’ EN (ii) VEKRIJGER YAPSTONE EN HUN RESPECTIEVE AFFILIATES EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK (EN WIJZEN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF) MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET EN WIJZEN MET NAME DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN NIET-INBREUKBAARHEID IN ELK GEVAL AF, TOT DE MAXIMALE HOOGTE TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE GEEFT YAPSTONE GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS. YAPSTONE GEEFT GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN DE BETALINGSDIENSTEN.

         U ERKENT EN GAAT AKKOORD DAT VERKRIJGER GEEN PARTIJ IS BIJ DEZE OVEREENKOMST EN DAT U GEEN MIDDEL HEBT TEGEN VERKRIJGER OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF EEN VAN DE HIERIN VERWACHTE TRANSACTIES.

         Gebruik World Wide Web. YapStone en zijn leveranciers geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of beveiliging van het wereldwijde web, het internet en andere wereldwijd gekoppelde netwerken, of de daarop gevestigde websites inclusief de Websites dat deze ononderbroken of foutloos zullen zijn.

         9. DUUR EN BEËINDIGING

          9.1 Duur. Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en loopt door tot beëindiging door één van beide partijen in overeenstemming met Paragraaf 9.2 hieronder (‘Duur’).

          9.2 Beëindiging. Elke partij kan deze Overeenkomt op elk moment voor het gemak na schriftelijke kennisgeving beëindigen, die kan worden gedaan in overeenstemming met paragraaf 12.9.

          9.3 Effect van Beëindiging. Beëindiging van deze Overeenkomst ontslaat geen van beide partijen van enige verplichting om de andere partij voorafgaand aan een dergelijke beëindiging Vergoedingen of andere vergoedingen aan de andere partij te betalen. YapStone voltooit alle Betalingen die op het moment van beëindiging in behandeling zijn en zal de verschuldigde Vergoedingen op dat moment in mindering brengen. U blijft echter aansprakelijk voor Terugboekingen, Terugbetalingen, kosten en andere verplichtingen die u bent aangegaan na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst, en U machtigt YapStone om automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving aan U, dergelijke bedragen van Uw bankrekeningen af te trekken. Bij beëindiging zal YapStone Uw toegang tot de Services uitschakelen. Bij beëindiging verwijdert U alle verwijzingen naar YapStone van uw website en/of software.

          10.  GESCHILLENBESLECHTING

          10.1 Procedure Geschillenbeslechting. De meeste van Uw zorgen kunnen snel worden opgelost via de afdeling klantenservice van YapStone. Het doel van YapStone is om te leren van en de onderliggende redenen van de zorg aan te pakken en voorkomen dat het een geschil wordt. Daartoe zullen de partijen samenwerken en proberen in goed vertrouwen om eventuele geschillen onmiddellijk op te lossen door besprekingen tussen de personen die bevoegd zijn om het potentiële geschil op te lossen. Als de partijen het potentiële geschil op dit niveau niet op kunnen lossen, moet U het potentiële geschil melden bij het juridische team van YapStone op Legal@YapStone.com. Elk van Uw geschillen met betrekking tot facturen of vergoedingen moeten binnen 90 dagen na de betreffende transactie worden gemeld, anders wordt er van uitgegaan dat U er permanent van afziet.

          11. VERTROUWELIJKHEID

           11.1 Behoudens Paragraaf 4 hierboven, stemt elke partij ermee in om informatie vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor het uitvoeren van doeleinden genoemd onder deze Overeenkomst, alle eigendoms- of vertrouwelijke informatie die door of namens de andere partij in verband met deze Overeenkomst wordt bekendgemaakt, evenals andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd. De verplichting tot vertrouwelijkheid strekt zich niet uit tot informatie die openbaar beschikbaar is via geautoriseerde openbaarmaking, rechtmatig wordt verkregen van een derde partij die het recht heeft om deze bekend te maken, of wettelijk verplicht is om te worden bekendgemaakt. Alle vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de bekendmakende partij. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan elke partij de vertrouwelijke informatie bekendmaken aan diens medewerkers, agenten, onderaannemers, groepsmaatschappijen, externe accountants, juridische adviseurs en toezichthouders, telkens op een need-to-know basis.

           12. DIVERSEN

            12.1 Bindend voor Opvolgers en Toegestane Rechtverkrijgenden. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. U mag deze Overeenkomst of enige rechten verplichtingen of privileges onder deze Overeenkomst niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YapStone en dergelijke toestemming zal niet onredelijk worden onthouden. YapStone kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst op elk moment overdragen met of zonder kennisgeving aan U.

            12.2 Overmacht. Yapstone is niet verantwoordelijk voor vertragingen, fouten, tekortkomingen in de uitvoering, onderbrekingen of verstoringen in de Services of Website als gevolg van een handeling, weglating of voorwaarde buiten de redelijke controle van YapStone, al dan niet te voorzien of geïdentificeerd, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, werkstakingen, lock-outs, rellen, oorlogshandelingen, overheidsvoorschriften, brand, stroomuitval, aardbevingen, noodweer, overstromingen of andere natuurrampen, hackers of het falen van hardware, software of communicatieproblemen van U, de Gast of derden of faciliteiten.

            12.3 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vervangt en neemt de plaats in van alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen en U doet hierbij afstand van alle claims, terugbetalingen, kredieten of schade die verband houdt of houden met of voortvloeien uit eerdere overeenkomsten tussen de partijen.

            12.4 Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, worden de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed en bindend voor de partijen en zijn afdwingbaar, alsof een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling (of gedeelte daarvan) waren opgenomen in deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande zal deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd om uitvoering te geven aan diens fundamentele voorwaarden en bepalingen. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal door de rechtbank worden hervormd om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo goed mogelijk uit te drukken en hetzelfde economische effect te bereiken als de oorspronkelijke bepaling.

            12.5 Aanpassing en Wijzigingen. Deze Overeenkomst kan te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd of aangepast door YapStone of Overnemende Partij, op voorwaarde dat alle wijzigingen die een aanzienlijk nadelig effect op U hebben, per e-mail, op de Website of op een andere manier aan U worden meegedeeld. Uw voortdurende gebruik van de Website of Services van YapStone na het plaatsen van een wijziging of aanpassing op de Website van YapStone of per e-mail vormt Uw instemming met een dergelijke wijziging of aanpassing; op voorwaarde echter dat als U niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging of aanpassing U de Overeenkomst kunt beëindigen in overeenstemming met Paragraaf 9.2 van deze Overeenkomst als U een dergelijke kennisgeving van beëindiging binnen dertig (30) dagen na de datum waarop U zich bewust wordt van de wijziging. Aanpassingen of wijzigingen aangebracht door U zijn alleen van kracht door een schriftelijke ondertekening door beide partijen. Overnemende Partij kan deze Overeenkomst wijzigen als dit betrekking heeft op de verwerking van de Kaarttransacties van Overnemende Partij na kennisgeving aan U in overeenstemming met de standaard bedrijfsprocedures.

            12.6 Afstandsverklaring. Het nalaten door een partij om aan te dringen op strikte uitvoering van een van de bepalingen in deze Overeenkomst houdt op geen enkele manier een afstandsverklaring van rechten in zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, in rechte of in het vermogen of een afstandsverklaring van andere bepalingen in. Geen enkele afstandsverklaring van enige bepaling of van enige schending van deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van dergelijke bepaling, schending of enige andere bepaling van deze Overeenkomst.

            12.7 Toepasselijk recht en forum. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Ierland en alle procedures moeten in het Engels worden gevoerd in Ierland. U en YapStone zijn het erover eens dat de plaats van contract in County Louth, Ierland is, en dat ieder van ons instemt met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in County Louth, Ierland.

            12.8 Voortbestaan. De Paragrafen 1.1A, 1.4, 1.5, 1.9, 2, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.3, 10, 11, 12.1, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, en 12.12 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

            12.9 Kennisgevingen. Alle kennisgevingen en andere communicatie uit deze Overeenkomst moeten schriftelijk gebeuren en kunnen worden gedaan door middel van e-mail of publicatie op of bijwerken op het juridisch centrum op de Website. Kennisgevingen aan U worden bezorgd op het e-mailadres verstrekt op het Registratieformulier of zoals gewijzigd door U via kennisgeving aan YapStone of door het publiceren of bijwerken op het juridisch centrum op de Website. Kennisgevingen aan YapStone kunnen worden gedaan via e-mail aan legal@yapstone.com of via aangetekende post of nachtkoerier aan: Mellview House , M1 Retail Park, Office Unit 7, Second Floor, Drogheda, Co Louth, Ireland.

            12.10 Externe dienstverleners en partners. YapStone kan, zonder kennisgeving, zijn externe dienstverleners wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot een derde verwerker, Overnemende Partij, of bank. Alle rechten voorbehouden aan derde dienstverleners hierin zijn van toepassing op opvolgende derde dienstverleners. YapStone kan gebruikmaken van externe verwerkers of werken met externe partners(samen ‘Derde’ of ‘Derden’), om enkele van de Services te leveren of om ondersteuning voor hun services te bieden. U erkent en stemt ermee in dat deze Derden beoogde derde begunstigden van deze Overeenkomst zijn en alleen voor zover hun belangen duidelijk zijn. U erkent dat de Derde geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de verplichtingen van YapStone jegens u onder deze Overeenkomst.

            12.11 Belastingen. U bent verantwoordelijk voor (1) het bepalen, innen en melden van enige en alle belastingen, inclusief verblijfs-/accommodatiebelastingen die moeten worden geïnd, gemeld of betaald in verband met Uw bedrijf en gebruik van de Website en Services en (2) voor enige en alle toepasselijke belastingen, waaronder verkoop, gebruik, persoonlijk eigendom, toegevoegde waarde, accijns, douanerechten, invoerrechten of zegelrechten of andere belastingen en heffingen opgelegd door overheidsinstanties van welke aard dan ook met betrekking tot de transacties uit deze Overeenkomst, inclusief boetes en rente, maar specifiek exclusief belastingen op basis van het netto-inkomen van YapStone. Er kan aan YapStone verzocht worden om alle namens U verwerkte Betalingen te melden aan regelgevende of overheidsinstanties. Anders dan btw voor eigenaren van Eigendom(men) in Ierland is YapStone niet verantwoordelijk voor, en is niet de entiteit die belast is met het innen van btw of andere belastingen met betrekking tot de Betalingen. U zult YapStone onmiddellijk de documentatie verstrekken zoals vereist door de toepasselijke overheidsinstanties zodat YapStone de betalingen hieronder kan verwerken (inclusief, zonder beperking, een geldig certificaat van uw vrijstelling van belastingplicht zoals geautoriseerd door de betreffende overheidsinstantie), en YapStone kan Betalingen inhouden totdat u de vereiste documentatie hebt verstrekt.

            12.12 Overeenkomst inzake commerciële entiteit. Op het moment dat u via YapStone, meer dan de door de Kaartnetwerken gespecificeerde drempelwaarde verwerkt, bent u hierbij gebonden aan de Overeenkomst inzake commerciële entiteit (Commercial Entity AgreementCEA’) met één van de Overnemende Partijs van YapStone en hun ondersteunende aangesloten banken waarover u van tijd tot tijd wordt geïnformeerd door YapStone: www.yapstone.com/legal/cea-eea. De CEA is niet bedoeld om transactieregelingen, vergoedingen of andere voorwaarden tussen U en YapStone onder deze Overeenkomst te wijzigen, maar vormt een aanvulling op deze Overeenkomst met betrekking tot Uw relatie met de Overnemende Partij. De CEA kan te allen tijde door de betreffende Overnemende Partij worden gewijzigd.

            Yapstone Logo

            Yapstone is a PCI-DSS Compliant Payment Facilitator, operating with Money Transmitter Licenses in all required states and territories.

            Products

            Facebook LogoTwitter LogoInstagram Logo
            © 2019 YapStone, Inc. NMLS #1488912. All rights reserved.

            By continuing to use this website you consent to our use of cookies to enhance your experience. To find out more about how we use cookies or to change your cookie settings, please review our Privacy Policy